Länkar

Information

 

Skyttesporten är en av världens mest utbredda idrotter och utövas i de flesta länder, varav 150 är organiserade i International Shooting Sport Federation, ISSF. Skytte är en av världens största individuella idrotter, sett till antal utövare.

 

Skytte har funnits med i det olympiska programmet sen Aten 1896 och Sverige är en framgångsrik nation med mängder av OS-, VM- och EM-medaljer.

 

 

Vad är Svenska Skyttesportförbundet?

Svenska Skyttesportförbundet, SvSF är en sammanslagning av Svenska Sportskytteförbundet, Frivilliga Skytterörelsen och Skytterörelsens Ungdomsorganisation. SvSF är medlemmar i Riksidrottsförbundet, Svenska Olympiska Kommittén och Europeiska och Internationella Skytteförbunden och är samtidigt även en frivillig försvarsorganisation. SvSF har cirka 75 000 medlemmar i 1100 föreningar.

 

Verksamhetsidé för SvSF:

- Vi arbetar för skyttet som en idrott, med samhällsansvar där alla kan delta på lika villkor.

- Vi verkar för skytte som en stor och populär breddidrott med en framgångsrik elit.

- Vi tillvaratar olika grenars intressen varvid stor variation ska råda.

Värdegrund för SvSF:

- Gemenskap

- Ansvar

- Rättvisa

- Demokrati

- Jämlikhet

 

Vad och hur SvSF vill bedriva sin verksamhet finns formulerat i dokumentet Skyttesporten Vill.

Alla kan vara med

Skytte är en sport där de fysiska och mentala förutsättningarna är lika för alla. Visst är egenskaper som lugn, harmoni och koncentrationsförmåga bra att ha, men stark vilja, envishet och ett brinnande intresse är kanske ännu viktigare för att ha roligt och för att lyckas på skjutbanan.

 

Skyttesporten är en idrott där var och en kan hitta sin favoritgren, gevär, pistol, lerduvor eller viltmål. Redan från tidig skolålder kan tjejer och killar börja med luftpistol- eller luftgevärsskytte sittande med stöd och någon övre åldersgräns finns inte. Det spelar heller ingen roll om man är man eller kvinna.

 

Inom handikappidrotten är de svenska skyttarna mycket framgångsrika internationellt och det finns drygt 60 föreningar som bedriver handikappskytte för rörelsehindrade, utvecklingsstörda och synskadade. Just därför är skytte en av få idrotter där man kan tävla mot varandra på samma villkor - killar och tjejer, ung som gammal, handikappad eller ej, elit mot motionär.

 

 

 

 

Fotbollen i Sverige

 

Svenska Fotbollförbundet bildades den 18 december 1904, och är Sveriges största specialidrottsförbund. 2011 var 3.291 föreningar medlemmar i SvFF. De hade sammanlagt ungefär en miljon medlemmar av vilka cirka 500.000 var aktiva spelare. Tillsammans står dessa för en tredjedel av den samlade svenska idrottsrörelsens aktiviteter.

 

Källa: RF 2008Svenska Fotbollförbundet har till uppgift att främja och administrera fotbollen i landet och att företräda den utom landet. Förbundet skall också arbeta för en dopingfri fotbollidrott.

Svenska Fotbollförbundet är anslutet till Sveriges Riksidrottsförbund (RF) samt till Fédération Internationale de Football Association (FIFA) och Union des Européennes de Football (UEFA). SvFF skall följa de nämnda organisationernas stadgar och regler.Det här är svensk fotboll 2008

Svenska Fotbollförbundets övergripande mål är att nationalsporten fotboll ska förbli Sveriges största och ledande idrott. Vi ska hålla samman elit och bredd och ha en ekonomi i balans. Våra A-landslag ska kvalificeras sig för de stora mästerskapen, på damsidan är målet medalj.

SvFF ska vara aktivt och pådrivande inom FIFA, UEFA och RF. Våra föreningar ska vara väl fungerande med fler, och för tidens behov rätt utbildade, ledare. Vår organisation ska spegla samhällets mångfald. Vi ska öka antalet utövare genom nya tävlingsformer och ta initiativ för att öka intresset hos allmänheten. Breddfotbollen ska erbjuda alla som vill, oavsett nationalitet, ålder, kön eller sexuell läggning samt fysiska eller psykiska förutsättningar, en positiv, hälsofrämjande och utvecklande fritidsmiljö. Vi ska verka för organiserad fotboll inom ramen för den ordinarie skoldagen på såväl grund- som gymnasieskolan. Vi ska vara den största publiksporten och öka antalet åskådare och TV-tittare.

 

Mottot är: "En förening i varje by, fotboll för alla"

 

“Försvarsmakten och våra krigsförband verkar, syns och respekteras i Sverige och utomlands.” Så lyder Försvarsmaktens vision. Den omfattar allt det som vår organisation ständigt strävar efter, både i hur vi vill uppfattas och hur vi vill verka. Vår vision är kort och koncis, men är väl förankrad i vår värdegrund.

Försvarsmakten och vi som verkar i Försvarsmakten agerar på många olika sätt och i många olika sammanhang, men det är alltid krigsförbandens förmåga och framgång som är målet för vår verksamhet.

 

Vår insatsförmåga präglas av tillgänglighet, användbarhet och mångsidighet. Våra krigsförband har relevant bredd, utbildning och utrustning för att möta aktuella utmaningar och hot. Flera av förbanden är redo att snabbt sättas in i olika kris- och konfliktsituationer.

 

FRIVILLIGA FÖRSVARSORGANISATIONER

I Sverige finns 18 frivilliga försvarsorganisationer som bidrar till landets civila och militära försvar. Organisationerna rekryterar och utbildar frivilliga för en mängd olika uppgifter.

De frivilliga försvarsorganisationerna spelar en viktig roll för Sveriges kris- och krigsberedskap. Varje organisation har specialistkompetens inom olika områden som brukshundar, fallskärmshoppning eller radiokommunikation. Genom kurser och utbildningar ser organisationerna till att den särskilda kompetensen bevaras. Organisationerna placerar även ett stort antal personer på specialistbefattningar inom totalförsvaret.

 

Specialisterna ska kunna bistå med hjälp när samhället har särskilda behov av insatser. Det kan till exempel handla om att transportera medicin i svårframkomlig terräng, eller att bevaka skyddsvärda områden med hjälp av hundar.

 

De frivilliga försvarsorganisationerna är självständiga förbund och föreningar som har skapats på medlemmarnas egna initiativ. Deras uppgifter bestäms av Försvarsmakten och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

 

 

Copyright © All Rights Reserved by Motisports